Pitkäjärvi Golf Club Kokemäki ry:n (PGCK) säännöt

Seuran voimassaolevat säännöt on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.11.2021.


1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Pitkäjärvi Golf Club Kokemäki ry ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. Yhdistyksestä käytetään epävirallista lyhennettä PGCK.

Yhdistys on perustettu 28.11.2007 nimellä Teljä Golf ry ja se on muuttanut nimensä joulukuun 16. päivänä 2020. Siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran toiminta-alueena on Kokemäki ja sen lähialueet. Seuran kielenä on suomi.


2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää golfharrastusta sekä siihen liittyvää kansalaistoimintaa toiminta-alueellaan siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua sekä liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.


3 § Tarkoituksen toteuttaminen


Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1. Tarjoamalla jäsenilleen

– kunto- ja terveysliikuntaa

– kilpailutoimintaa

– valmennus- ja harjoitustoimintaa

– koulutustoimintaa

– tiedotus- ja suhdetoimintaa

– liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille

– muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia


2. Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa

4. Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

– ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,

– omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja osakkeita sekä

– hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.


4 § Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.


5 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön,joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.Kannattajajäsenellä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.


6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.


7 § Jäsenen eronneeksi katsominen

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.


8 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai ei muuten täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tarkoitusta taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan.

Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Seuran asemasta voi kurinpitotoimista päättää lajin kansallinen liitto sen säännöissä ja määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.


9 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksuja.


10 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen tammi-toukokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. Kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta seuran internetsivuilla, sähköpostina tai jäsenille postitetuilla kirjeillä.

Seuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai seuran kokouksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.


11 § Vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruudet

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja (joka toinen vuosi)

9. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. Päätetään kokous

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12 § Äänestys

Seuran kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Seuran kokouksissa jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.


13 § Hallinto

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi toimintakaudeksi valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi toimintakaudeksi valitut 4-6 jäsentä. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen puolen sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3. Valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat sekä niiden puheenjohtajat

4. Vastata seuran taloudesta

5. Pitää jäsenluetteloa

6. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

7. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

8. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

10. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia

heidän eduistaan

11. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

13. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle vähintään kuukautta ennen vuosikokousta


14 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

15 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun
hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltavat täysi-ikäisiä.


16 § Toimikunnat

Toimikunnat voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten,että seuran hallitus vahvistaa vuosittain toimikuntien tekemät suunnitelmat ja talousarviot.


17 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä seuran kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

18 § Seuran purkaminen ja varojen luovuttaminen

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin
seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

Piditkö tästä? Jaa eteenpäin!